ਡੈਂਟਲ ਡਰਾਈ ਹੀਟ ਸਟੀਰਲਾਈਜ਼ਰ

A dental dry heat sterilizer is the traditional method used in dental offices to ensure complete bacteria removal from the instruments.


    1

ਸਾਰੇ 4 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ