ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ

A dental chair LED light improves the visibility of the working or operating field. Therefore, it is one of the most valuable items at the disposal of the dentist.


    1

ਸਾਰੇ 14 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ