ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ

A dental lab electric waxer helps dentists and laboratory technicians to carve and shape dental waxes.    1

ਸਾਰੇ 19 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ