ਪੋਰਟੇਬਲ ਡੈਂਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ

A portable dental x-ray machine allows practitioners to take x-rays of the patient in any place.


    1

ਸਾਰੇ 10 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ